Statut udruge

Na temelju članka 11.st.2 Zakona o udrugama (¨Narodne novine¨, br.88/01 i 11/02 ) Osnivačka Skupština UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP SOLIN , održane 01.04.2014. godine u Solinu , donijela je

 

 

S T A T U T 

UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP

SOLIN

 

 

OSNOVNE ODREDBE 

 

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu , sjedištu i području djelovanja UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP SOLIN ( u daljnjem tekstu : Udruga ) , o zastupanju , ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi , o ostvarivanju javnosti rada Udruge , o članstvu i članarini , pravima , obvezama i stegovnoj odgovornosti članova , o unutarnjem ustroju , o tijelima Udruge  , njihovom sastavu , ovlastima , načinu odlučivanja , uvjetima i načinu izbora i opoziva ,trajanju mandata te odgovornosti članova  , imovini i raspolaganju moguče dobiti , načinu stjecanje imovine , prestanku , te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge , te druga pitanja značajna za rad Udruge.

 

Članak 2.

Udruga je neprofitna i u nju se slobodno i dragovoljno udružuju građani i pravne osobe radi zaštite zajedničkih interesa i prava Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a , bez namjere stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe .

 

Članak 3.

Puni naziv Udruge je : UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD PTSP SOLIN .

Skračeni naziv Udruge je : UHBLPTSP SOLIN

Sjedište Udruge je : SOLIN

Ulica i kućni broj je : Ulica Kralja Zvonimira 50

Udruga djeluje na : Području Republike Hrvatske

 

Članak 4.

Udruga je pravna osoba , a svojstvo pravne osobe stječe upisom u Registar udruga Republike Hrvatske .

 

Članak 5.

Udruga ima pečat .

Pečat udruge je okruglog oblika , promjera 30 mm uz čiji rub je upisan naziv Udruge .

Način uporabe i čuvanje pečata propisan je odlukom koju donasi Upravni odbor .

 

Članak 6.

Udrugu zastupa predsjednik Udruge s mandatom u trajanju od četiri (4) godine . Predsjednik je ovlašten za poduzimanje radnji u skladu s programom rada Udruge , Statutom i na osnovu odluka Skupštine i Upravnog odbora sukladno zakonu .

 

Članak 7.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga se može udružiti s udrugama istih ili srodnih djelanosti .

Udruga može osnivati svoje ustrojstvene oblike ( klubove , podružnice i sl.) bez pravne osobnosti .

Odluke o udruživanju i osnivanju ustrojsvenih oblika donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora .

 

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 

 

Članak 8.

Cilj osnivanja Udruge je skrb o stjecanju statusa i zastupanja interesa hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a , a to ostvaruje obavljanjem slijedečih djelatnosti :

– svekolika skrb o stjecanju statusa i zastupanju interesa hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a ;

– okupljanje hrvatskih branitelja , sudionika u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske , koji su liječeni od PTSP-a ;

– promicanje vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske ;

– organiziranje druženja i međusobne pomoći hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a ;

– izgradnja socijalne kohezije u zajednici kao i tolerancije i promocije zdravog života hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a ;

– pomoć u psihosocijalnoj intergaciji putem centra za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji ;

– čuvanje uspomena na Domovinski rat i herojska djela sudionika te sudjelovanje u njegovom znastvenom , umjetničkom , vjerskom i spomeničkom iskazivanje ;

– suradnja s lokalnim , državnim i međunarodnim institucijama i ustanovama koje na bilo koji način skrbe o braniteljima liječenim od PTSP-a ;

– poticanje organiziranja slobodnog vremena i rekreacijskih aktivnosti svojih članova ;

– osnivanje stručnih timova i promicanje provođenja istraživanja vezanih uz PTSP-a kao i ostale psihosocijalne posljedice rata ;

– organiziranje i sudjelovanje predavanjima , stručnim seminarima , okruglim stolovima i raspravama iz područja zaštite svih prava svojih članova ;

– obavljanje ostalih djelatnosti sukladno ciljevima osnivanja Udruge u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima .

 

Članak 9.

Djelovanje udruge je javno .

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge i putem javnog priopčavanja .

Članovi se o radu Udruge obavještavaju dostavnom pisanih materijala , putem sjednica tijela Udruge te na drugi pogodan način (oglasna ploča , glasilo , periodična publikacija , bilteni , plakati i sl. )

Predstavnici sredstava javnog priopčavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela .

Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci koji su sukladno Zakonu kojim se uređuje tajnost podataka utvrđeni kao poslovna tajna ili se tiču osobnih zaštičenih podataka članova Udruge .

 

ČLANSTVO , PRAVO , OBVEZE I STEGOVNE ODGOVORNOSTI ČLANOVA 

 

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba pod uvjetom da je zainteresirana za rad u Udruzi i ako prihvati Statut i ostale akte Udruge .

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe koji podržavaju ciljeve i djelatnost Udruge .

Članstvo u Udruzi pravna osoba ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe .

Članom udruge mogu postati i fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje  pristupnicu potpisuje skrbnik.

Osobe bez pravne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Članstvo u Udruzi može biti: redovito i počasno.

Udruga je dužna voditi Registar (popis) članova.

O načinu vođenja Registra članova odlučuje Upravni odbor.

 

Članak 11.

Redovitim članom Udruge može postati svaki hrvatski branitelj koji je liječen od PTSP-a. Osoba koja želi postati redoviti član Udruge podnosi zahtjev za prijam u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata kao i odluka tijela Udruge.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova Udruge. U Registar članova upisuje se osoba za koju Upravni odbor donese odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja određuje Upravni odbor.

Članovima Udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisan je odlukom Upravnog odbora.

 

Članak 12.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobno doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge .

Odluka o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora .

 

Članak 13.

Prava i obaveze članova jesu :

– da biraju i budu birani u tijela Udruge ;

– da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijano-financijskom poslovanju ;

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti ;

– da daju prijedloge , mišljenja i primjedbe na rad Udruge i njenih tijela ;

– da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge ;

– da redovno plačaju članarinu ;

– da čuvaju i podižu ugled Udruge ;

– da sudjeluju u aktivnostima koje organizira Udruga ;

– da se zalažu za interese i ugled Udruge .

 

Članak 14.

Članstvo u udruzi prestaje :

– pismenom izjavom o istupanju iz članstva ;

– prestankom postojanje Udruge ;

– isključenjem iz članstva ;

– smrću .

Član istupa iz članstva dragovoljno na osnovu pismene izjave Upravnom odboru .

Član se briše iz članstva Udruge ako nije platio članarinu za dvije godine .

Odluku o brisanju iz članstva donosi Upravni odbor .

Protiv odluke iz prethodnog stavka može se izjaviti žalba Skupštini Udruge .

 

Članak 15.

Član udruge koji se ne pridržava programa , Statuta i drugih akata Udruge ili ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interes Udruge ili prouzroči ozbiljne materijalne štete udruzi ili njenom članstvu može se izreči jedna od slijedečih stegovnih mjera :

1. upozorenje ;

2. opomena pred isključenje ;

3. isključenje .

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija na način propisan ovim Statutom .

 

TIJELA UDRUGE

 

Članak 16.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika na način propisan ovim Statutom.

Tijela udruge su:

– Skupština

– Predsjednik

– Dopredsjednik

– Tajnik

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– Stegovna komisija

Članovi tijela Udruge biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.

Izbori za tijela Udruge (Izborna Skupština) moraju se provesti po isteku mandata, a konstituirajuće sjednice moraju se održati u roku 15 dana od dana provedenih izbora.

O radu sjednica tijela Udruge vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuje ga predsjednik.

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge i čine je svi redoviti članovi.

 

Članak 18.

Skupština Udruge odlučuje na sjednicama. Sjednice mogu biti redovite, izborne i izvanredne. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom tokom godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Svečana sjednica Skupštine saziva se prigodom obilježavanja jubilarne obljetnice ili nekog drugog značajnog događaja važnog za Udrugu.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se u izvanrednim situacijama i na njoj se raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana, a može ju sazvati: Upravni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Udruge.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva ovlaštenih predlagatelja iz ovog članka sazvati će je sam predlagatelj, a taj zahtjev treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.

 

 

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 20.

Skupština Udruge:

– donosi Statut i njegove izmjene i dopune

– donosi godišnji program rada, financijski plan i po potrebi rebalans, te završni račun

– donosi i druge akte važne za rad Udruge

– donosi odluku o udruživanju u drugu udrugu od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruge

– bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora, te Stegovne komisije

– brine o informiranosti članstva

– bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge

– razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge

– daje smjernice za rad Udruge

– odlučuje o sudjelovanju Udruge u različitim aktivnostima povezanim s ciljevima osnivanja Udruge

– odlučuje o statusnim promjenama Udruge

– odlučuje o žalbama

– odlučuje o prestanku postojanja Udruge i utvrđuje način provođenja likvidacijskog postupka

– odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i adrese Udruge

– obavlja i druge poslove određene Zakonom ili Statutom koji nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela Udruge

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 21.

Udruga ima predsjednika koji zastupa i predstavlja Udrugu. U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti u svim njegovim ovlastima zamjenjuje ga dopredsjednik.

 

Članak 22.

Mandat predsjednika i dopredsjednika traje četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika, odnosno dopredsjednika.

Predsjednik je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, a dopredsjednik član Upravnog odbora po funkciji koju obnaša.

 

Članak 23.

Predsjednik Udruge ima slijedeće ovlasti:

– zastupa i predstavlja Udrugu

– predsjedava sjednicama Skupštine, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora

– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor

– organizira i usklađuje rad i aktivnosti Udruge sukladno programu i ciljevima Udruge

– provodi odluke skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije Skupštine, te obnaša dužnost likvidatora

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, aktima Skupštine i Upravnog odbora.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 24.

Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo koje upravlja Udrugom.

 

Članak 25.

Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik, a bira ih Skupština na mandat u trajanju od četiri godine.

Upravni odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini.

Predsjednik Udruge saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora. U slučaju odsutnosti, sjednicu Upravnog odbora saziva i njome rukovodi osoba koju ovlasti predsjednik. O radu sjednice Upravnog  odbora vodi se zapisnik.

 

Članak 26.

Upravni odbor provodi odluke Skupštine i ima slijedeće ovlasti

– utvrđuje prijedlog Statuta , njegove izmjene i dopune ;

– utvrđuje prijedlog općih akata koje donosi skupština ;

– utvrđuje prijedlog programa rada , financijskog plana i završnog računa ;

– brine o izvršavanju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge ;

– odlučuje o korištenju imovine Udruge ;

– brine o informiranosti članstva i javnosti ;

– skrbi o imovinsko pravnim i financijskom pitanjima ;

– odlučuje o osnivanju povjerenstva koja pomaže ostvarivanju propisanih ciljeva Udruge ;

– obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela .

 

Članak 27.

Za pravovaljani rad Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine članova.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom nazočnih članova Upravnog odbora .

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik , a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca .

 

Članak 28.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini .

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješče o radu .

 

Članak 29.

Člana Upravnog odbora može razriješiti Skupština i prije isteka vremena na koji je odabran ako prekorači svoja ovlaštenja ili ne izvršava savjesno povjerene obaveze .

Ako Skupština razriješi cijeli Upravni odbor tada bira novi s punim mandatom , a ako razriješava pojedine članove Upravnog odbora Skupštine bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata njihovih prethodnika .

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini .

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razriješenje prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoje dužnosti do donošenje odluke o razrješenju .

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtijevu za razriješavanje na svojoj prvoj sjednici .

 

TAJNIK UDRUGE 

 

Članak 30.

Tajnika Udruge bira Skupština i po funkciji koju obnaša  je član Upravnog odbora .

Mandat tajnika je četiri godine .

Tajnik obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi .

Tajnik :

– vodi i čuva pismohranu Udruge ;

– pomaže predsjedniku u pripremi sjednica Upravnog odbora , Skupštine , te u izradi materijala o kojim će se na sjednici raspravljati;

– vodi propisane evidencije o članstvu i imovini , dodjeli priznanja i dr.;

– vodi blagajničke poslove ;

– obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Upravni odbor ili predsjednik .

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 31.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine .

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora .

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična večina njegovih članova , a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova .

Predsjednik Nadzornog odbora kojeg na konstituiraćoj sjednici bira Nadzorni odbor , saziva sjednice Odbora , rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Nadzorni odbor ili Skupština .

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini .

 

Članak 32.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire :

– primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Udruge ;

– materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge ;

– ostvarivanje odluka , zaključaka i drugih pravnih akata ;

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština .

 

Članak 33.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge . Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odlaganja omogučiti uvid u zatražemu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti Nadzornom odboru .

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora , ali bez prava odlučivanja .

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u finabcijskom ili drugom poslovanju Udruge , nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge .

 

Članak 34.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe Članka 29. ovog Statuta .

 

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge , Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati stalna ili povremena povjerenstva ili druga radna tijela .

Odlukom o osnivanju povjerenstva ili radnog tijela utvrđuje se njihov sastav , zadaća , vrijeme za koje se osniva i odgovornost za obavljanje poslova .

 

STEGOVNA KOMISIJA 

 

Članak 36.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za povrede svojih dužnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim aktima Udruge .

Stegovni postupak provodi Stegovna komisija koja broji tri člana , a bira ih i razrješava Skupština Udruge .

Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine .

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik , Upravni odbor , Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine .

U stegovnom postupku mogu se izreći stegovne mjere propisane Člankom 15. ovog Statuta .

 

Članak 37.

Članu Udruge protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak mora biti omogućeno da se pred tijelom koje vodi postupak izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje mu se stavljaju na teret .

 

Članak 38.

Protiv izrečene stegovne mjere , u roku 15 dana , računajući od dana dostave odluke može se podnijeti žalba Skupštini .

Skupština je dužna o žalbi odlučiti u roku od 30 dana , računajući od dana dostave žalbe .

Odluka Skupštine donesena povodom žalbe u stegovnom postupku je konačna .

 

IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

 

Članak 39.

Imovina Udruge čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.

Novčana sredstva Udruga stječe od:

– članarine

– sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge

– sredstva ostvarenih obavljanjem dopuštene djelatnosti

– sredstva kojima jedinice lokalne i područne samouprave i država pomažu obavljanju dopuštene djelatnosti

– sredstva ostvarenih iz drugih izvora sukladno Zakonu.

Članak 40.

Za svaku poslovnu godinu Udruga utvrđuje program rada i financijski plan, a za svoje obveze odgovara cijelom imovinom. Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.

Naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge ima predsjednik Udruge.

 

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

 

Članak 41.

Odluku o prestanku postojanja Udruge donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine.

Postupak likvidacije kao i sve druge radnje u vezi s prestankom rada Udruge dužan je provesti predsjednik Udruge.

Udruga temeljem Zakona prestaje djelovati u slijedećim slučajevima:

– ako se broj članova Udruge smanji ispod broja propisanog Zakonom za osnivanje Udruge ili

– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog za sjednicu Skupštine, a ona nije održana.

Članak 42.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka i vraćanja ostatka sredstava donacije, ostatak njegove imovine pripast će osnivačima Udruge.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 43.

Statut Udruge donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje. Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština, a općih akata (pravilnika, odluka, poslovnika i sl.) kao i drugih akata (programa, planova) daje Upravni odbor.

Članak 44.

Statut i drugi opći akti Udruge oglašavaju se na oglasnoj ploči Udruge.

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Statut će se objaviti na oglasnoj ploči Udruge slijedeći dan nakon donošenja.

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

       Momir Stojanac         

Odgovori